Referater


Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

REFERATER

Generalforsamling 2024

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 14. marts 2024


Referat til download - tryk her


Generalforsamling 2023

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 23. marts 2023


Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2022

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 24. marts 2022


Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2019

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 21. marts 2019


Referat til download - tryk her


Generalforsamling 2015

Sted:  Hotel Hesselet, Nyborg

Dato:  16. marts 2015


Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2014

Sted:  Hotel Hesselet, Nyborg

Dato:  13. marts 2014


Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2013

Sted: Hotel Hesselet. Nyborg

Dato: 2. maj 2013

 

Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2012

Sted: Hotel Hesselet. Nyborg

Tid: 10. Maj 2012

 

Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2011

Sted: Hotel Hesselet. Nyborg

Dato: 26. maj 2011

 

Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2010

Sted:  Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 20. maj 2010

 

Referat til download - tryk herGeneralforsamling 2009

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 14. maj 2008


Samtidigt med generalforsamlingen  blev årsmødet i Dansk Rhinologisk Selskab afholdt. Dette år fejrede vi foreningens 25-års jubilæum. I den anledning var programmet udvidet til yderligere formiddagsprogram om torsdagen. Temaet var medicinsk og kirurgisk behandling af bihulelidelser. Tre udenlandske foredragsholdere var inviterede; Professor Marvin Fried, New York, Professor Kees van Drunen, Amsterdam og Professor Arild Danielsen, Bergen. Desuden indførte vi som noget nyt frie foredrag af yngre otologer ; Bibi Lange, Kåre Håkansson og Søren Gade.

45 medlemmer var tilmeldte; heraf 3 af stifterne af foreningen; Ulf Schønsted Madsen, Peter Illum og Svend Vang Petersen.

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Helge Arndal vælges som dirigent med akklamation. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Berit Svendstrup blev valgt som referent.

 

 

2. Formandens beretning

Medlemstallet stiger. Der er nu 120 medlemmer. D.v.s. ca. fordobling i forhold til foreningens start for 25 år siden.

Formænd gennem de 25 år:

Poul Stoksted

Finn Jeppesen

Peter Illum

Svend Vang Petersen

Helge Arndal

Louise Grymer

Per Larsen

Anette Kjeldsen

 

8 sponsorer udstiller denne gang. Den økonomiske krise er nok skyld i en lille reduktion i forhold til tidligere. Schering Plough er igen hovedsponsor.

Pr. 1. januar 2010 stiles mod, at al kommunikation til medlemmerne foregår elektronisk.

 

10 medlemmer af foreningen var med til ERS-mødet på Kreta juni 2008, et velorganiseret og fagligt godt møde.


Luisa Grymer afholdt ”Week of the face”  august 2008 (hendes 9. kursus) I dansk rhinologisk selskabs regi. Man vil  diskutere om  bestyrelsen skal arrangere lignende fremover.


Christian Buchwald deltog i ”Rhinology World” i Philadelphia sammen med 4 andre danskere.


Angående specialeplanlægning på landsplan om fordeling af rhinologien, har man i foreningen ikke hørt noget. Måske sker det på regionsniveau?

SNOT 22 er næsten færdigudarbejdet i en dansk version. Fremover vil den kunne ses på hjemmesiden til inspiration til kommende projekter.

 


3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent

Kasserer Claus Gregers Petersen aflægger beretning.

Regnskabet gennemgås. Der er et underskud for regnskabet 2008

(-23.205,27kr), men det forklares af at Storz betalte sit sponsorbeløb i december 2007, to firmaer mangler at betale for 2008 (Brock & Michelsen indbetaler en af de nærmeste dage, men mere usikkerhed om Entomed, som har lukket sin aktivitet i DK. Kontakt er dog taget med moderkontoret i Sverige), manglende betaling fra Dansk Medicinsk Selskab (10.000kr, pengene er på vej ) samt manglende betaling fra et enkelt medlem. Hvis disse penge var indgået, ville årets resultat give et plus på 15.000kr.


Indtægterne er hovedsagelig fra sponsorerne, i alt 70.000 kr

Kontingentindtægter, i  alt  14.500 kr

Årsmødeindtægter (medlemmer),  i alt 42.000 kr


Deltagergebyret på 1.200kr dækker som tidligere kun en mindre del af selskabets udgifter pr. medlem for årsmødet.


Samlede udgifter var 156.343,18 kr, hvor den dominerende post er årsmødet på 138.203 kr


Egenkapitalen fortsat høj:  235,654,63 kr  den 31.12.08

Generalforsamlingen vedtog uforandret medlemskontingent på 150 kr om året.

 

Regnskabet er revideret og godkendt af  Johnny Lunding.

 

 

4. Hjemmesiden

Knud Larsen  fortæller om hjemmesiden, www.rhinologiskselskab.dk 


Knud har oprettet et medlemskartotek og mangler kun få medlemmers e-mail adresse. Problemet er dog at medlemmerne ofte ændrer/sløjfer  deres adresser. Som det er nu, kan man ikke oprette mulighed for, at det enkelte medlem selv går ind og retter i sin adresse. Generalforsamlingen blev enig om, at det enkelte medlem selv er ansvarlig for at meddele  Frank Mirz ændringer  Frank Mirz  er af sikkerheds grunde den eneste, der har ret til at ændre noget på hjemmesiden.


Pr. 1. januar 2010 er planen, at al information og  tilmeldinger sker elektronisk.

 

Ulf Schønsted Madsen gjorde opmærksom på, at der ved Foreningens stiftelse blev lavet et specielt logo af Jørgen Poulsen.  Han vil prøve at fremskaffe dette og sende det til Frank Mirz.

 

Der blev spurgt om et debatforum på hjemmesiden. Erfaringen fra andre delforeninger er dog, at det er alt for få som benytter sig af det. Indtil videre bliver forslaget sat i bero.

 

Alt i alt udtrykkes der megen tilfredshed med udformningen af hjemmesiden, som virker overskuelig og nem at orientere sig i.

 

Håbet er, at man inden næste årsmøde har oprettet mulighed for direkte tilmelding til årsmødet på Hotel Hesselet´s hjemmeside, via et link på vores  hjemmeside. Overnatningsplads vil så bliver efter ”først til mølle” princippet.

 

Rejseudvalg

Formanden for rejseudvalget Claus Gregers Petersen oplyser, at der ikke har været nogen rejse i det forgangne år, men han har planer om at arrangere en 3-dages tur sidst på efteråret 2009 (nærmere datoer og oplæg vil fremgå på hjemmesiden senere). Der er flere steder i tankerne som f.eks. Brügge og Warzava.

 

ERS ( European Rhinology Society )

Helge Arndal er repræsentant i ERS. Han foreslår at Dansk Rhinologisk Selskab i lighed med det engelske og østrigske selskab, som helhed  meldes ind i ERS.

Ved dette har man mulighed for at opnå 13%´s rabat.

Hele årskontingentet er da på 88 Euro (585 Dkr) hvoraf:

Selve kontingentet er på   14 Euro

Tilsendelse af tidsskriftet ” Rhinology” både pr. post og on line 74 Euro

Man får som medlem 10%´s rabat på kurser og kongresser, som er anbefalet af ERS.

 

I England  bliver beløbet til Rhinology sponsoreret. Måske er Schering Plough interesseret i dette for os.

Restbeløbet kunne så opkræves af Lægeforeningen, sammen med årskontingentet.

Det demokratiske i automatisk medlemskab blev kort diskuteret, men generalforsamlingen bakkede dog fuldt op om modellen, idet beløbet  heller ikke er skræmmende og  fremgangsmåden er praktisk.

Ved ERS –mødet på Kreta juni 2008 deltog mange fra foreningen.


 

5. Valg til bestyrelsen

Ingen medlemmer var på valg.

     


6. Rejselegater

Der blev uddelt to rejselegater på respektive 7.500 kr.

I år var der fire ansøgere, som opfyldte kriterierne i vedtægterne.

De valgte blev Reservelæge Kåre Håkansson (legat fra Rhinologisk Selskab) og Reservelæge Kasper Aanæs (legat fra Schering-Plough ). De har hver præsenteret et arbejde  på Rhinology World i Philadelphia 15-19/4 –09.

   

 

7. Forslag til vedtægtsændringer

               

§ 1 fra …… fremme dansk rhinokirurgi og samarbejdet…

 

ændres til

…….fremme dansk rhinologi, samt skabe samarbejde mellem rhinologisk interesserede…

 

 

§ 2 stk. 2: fra …..kunnen inden for rhinokirurgien optages….

           

ændres til

….kunnen indenfor rhinologien optages…


 

§3 stk. 11 fra:  …..Rejseudvalgets mandat er at arrangere en klinisk visit af c:a  3 dages varighed hvert 2.år. Rhinologisk Selskab afholder  1 rejseleders egne, rimelige udgifter, som skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

           

ændres til

…….Rejseudvalgets mandat er at arrangere  en klinisk visit af c:a 3 dages varighed om muligt hvert 2.år. Rhinologisk Selskab afholder 1 rejseleders egne, rimelige udgifter, som ikke har kunnet dækkes af arbejdsgiveren. Beløbet skal forhånds godkendes af bestyrelsen.

 

 

§8 (observer ny paragraf )

Kommunikation vil pr. 1. januar 2010 foregå pr. e-mail.

 


8. Eventuelt

Årsmødet for  2010 bliver torsdag og fredag den 20. - 21. maj på Hotel Hesselet.

           

 

Ordstyrer takker for god ro og orden.

 

Med venlig hilsen

 

Berit Svendstrup                                             

Referent                                                         

Sekretær DRS                                                 

 

 

Anette Kjeldsen

Formand DRS

 

 

 


 

Generalforsamling 2008

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 8. maj 2008, Kl.: 17.00

 

Samtidig med generalforsamlingen blev årsmødet i Dansk Rhinologisk Selskab afholdt. Som de foregående år blev årsmødet afholdt som to heldagsmøder.

 

Temaet var medicinsk og kirurgisk behandling af bihulelidelser. Der var to udenlandske foredragsholdere, professor Hans Behrbom og professor Oliver Kashke.

 

38 medlemmer var tilmeldt kurset.

 

 

1.    Valg af dirigent og referent

Helge Arndal vælges med akklamation som dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Knud Erik Outzen blev valgt som referent.


2.    Formandens beretning

Medlemstallet er fortsat stødt stigende. Der er nu 104 medlemmer.

Siden sidste årsmøde og generalforsamling har DSOHH den 17. november 2007 afholdt temadag med rhinologiske emner arangeret af Dansk Rhinologisk Selskab. Schering-Plough har rundsendt European Position Paper on Rhinosinusitis. Denne har været til gennemsyn og kommentar hos bestyrelsen i Dansk Rhinologisk Selskab.

Antallet af sponsorer til dette årsmøde har været tilfredsstillende. 9 sponsorer udstiller. Schering-Plough er hovedsponsor.


3.    Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent

Kassereren Anette Kjeldsen aflægger beretning. Regnskabet er underskrevet af kassereren og revisor uden bemærkninger. Regnskabet gennemgås ved kassereren. De tidligere års overskud og dermed betydelige egenkapital er vendt til et mindre underskud i år.

De samlede indtægter har været 155.400,- kr. Hovedindtægten kommer fra sponsorer, i alt 79.000,- kr., hvoraf hovedsponsor Schering-Plough har betalt 25.000,- kr. Yderligere udstillende sponsorer betaler hver 9.000,- kr.

Deltagergebyret til dette årsmøde er 1.200,- kr. og dækker kun en mindre del af selskabets pris per medlem for årsmødet.

De samlede udgifter har været 193.300,- kr., den største udgiftspost er årsmødet på 144.500,- kr. Årets underskud har således været 37.800,- kr.

Egenkapitalen er fortsat høj, den 31.12.07 var egenkapitalen 258.847,- kr. Heraf er de 34.000,- dog forhåndsreserveret til 25 års jubilæet.

Bestyrelsen stiler mod et underskud på 16.000,- kr. i 2008.

Efter aflæggelsen af regnskabet udspillede der sig en livlig diskussion om egenkapitalens størrelse og om årets underskud. Ved de sidste to generalforsamlinger var der blevet fremsat betydelig betænkelighed ved egenkapitalens størrelse og det urimelige i, at den var steget til et forholdsvis højt niveau. De tidligere generalforsamlinger fandt, at dette ikke burde fortsætte og bestyrelsen følte derfor, at man måtte efterleve generalforsamlingernes holdning. Ved denne generalforsamling var holdningen dog ikke så entydig. Nogle gav udtryk for, at der formentlig ikke var nogen skattemæssige problemer ved en høj egenkapital. Den tidligere tommelfingerregel om, at egenkapitalen ca. skulle svare til udgiften til et årsmøde var heller ikke så entydigt. Man kom dog ikke frem til, hvilken størrelse bestyrelsen så skulle stile imod egenkapitalen burde være.

Generalforsamlingen vedtog, at fastholde uændret medlemskontingent på 150,- kr. om året.


4.    Beretninger fra evt. repræsentanter i råd og udvalg.

Helge Arndal er den danske repræsentant i European Rhinologic Society (ERS). Han gør opmærksom den kommende ERS-kongres på Kreta i juni 2008. Derudover bliver der hele tiden afholdt en del kurser i ERS-regie.

Der er stigende medlemstal i ERS. Der er 15 danske medlemmer. Der skal 10 medlemmer til for at et land kan have en repræsentant i ERS.

ERS hjemmesider er www.europeanrhinologicsociety.org

Claus Gregers Petersen, som er formand for rejseudvalget aflægger beretning fra et kombineret studietur og kursus til New York. Kurset New York Rhinology update og studiebesøget strakte sig over en uge og var måske af lidt lang varighed. Fremover vil man bestræbe sig på lidt færre dages studiebesøg.


5.    Valg til bestyrelsen.

Per Larsen og Knud Erik Outzen har været medlemmer i 6 år. Kan derfor ikke genvælges. Per Larsen er samtidig formand for Rhinologisk Selskab. Som ny formand for Rhinolgisk Selskab vælges med akklamation nuværende medlem af bestyrelsen Anette Kjeldsen. Som nye medlemmer af bestyrelsen vælges med akklamation Christian von Buchwald og Knud Larsen. Revisor Frank Svenstrup og revisorsuppleant Lars Birch har været revisorer i 6 år og kan ikke genvælges.

Som ny revisor vælges med akklamation Johnny Lunding Larsen.

Som medlem af bestyrelsen fortsætter de nuværende medlemmer Claus Gregers Petersen og Berit Svenstrup.


6.    Rejselegater.

Der har været 4 ansøgere til rejselegat. To af disse ansøgninger opfyldte vedtægterne om, at studieturen skulle være til udlandet. Bestyrelsen råder over to rejselegater á 7.500,- kr. hver. Githa Jørgensen blev tildelt legat fra Rhinologisk selskab. Kåre Hakonson blev tildelt legat fra Schering-Plough.


7.    Forslag til vedtægtsændringer.

Medlemmerne på generalforsamlingen vedtog at der ikke længere er nogen begrænsning på antallet af medlemmer, men at disse kan optages efter bestyrelsens skøn. Ligeledes vedtog man, at der ikke længere skulle vælges nogen revisorsuppleant, men udelukkende en revisor.

   

Det sidste ændringsforslag, hvor bestyrelsen har foreslået, at Rhinologisk Selskab dækker rimelige rejseudgifter til formanden for rejseudvalget gav anledning til diskussion. Generalforsamlingen vedtog dog forslaget som var udsendt, men opfordrede bestyrelsen til at komme med et nyt ændringsforslag, hvoraf det skulle fremgå, at kun rimelige udgifter som ikke blev dækket af arbejdsgiver kunne dækkes af bestyrelsen.


8.    Eventuelt.

Luisa Grymer informerer om et kommende kursus The week of the face and nose, fra den 25. - 29. august 2008 i Århus. Program er udsendt. Udover at det er en opfølgning af de tidligere kurser i næsekirurgi, omhandler kurset denne gang også ansigtet.

Til de praktiske øvelser er der begrænset antal deltagere på 24. Til symposiet fredag eftermiddag den 29. august er der fri adgang.

Luisa Grymer opfordrer bestyrelsen til fremover at afholde et kursus i Danske Rhinologisk Selskabs regi.


Ordstyreren takker for god ro og orden.

   

Næste årsmøde, som også er 25 års jubilæum, vil finde sted på Hesselet torsdag og fredag den 14. og 15. maj 2009.


Med venlig hilsen

 

Knud Erik Outzen           

Referent                         

Medlem af DRS


Anette Kjeldsen

Formand DRS